KOF 91 Title Screen (normal)

KOF 91 Option Screen (normal)

KOF 91 Select Screen (normal)

KOF 91 VS Screen (normal)

KOF 91 Title Screen (custom)

KOF 91 Option Screen (custom)

KOF 91 Select Screen (custom)

KOF 91 Vs Screen (custom)

KOF 91 Battle Screen (debug on)

KOF 91 Battle Screen (debug off)